Logo FEVECTA
formas

INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL (ESEILS)

Beneficiaris Objecte de l'Ayuda Requisits de les Actuacions Import de l'Ayuda Termini de sol•licitud
Cooperatives i Societats Laborals preexistents o de nova creació. Incorporació amb caràcter indefinit com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals de persones aturades o de treballadors amb contracte de treball temporal* en la mateixa cooperativa o societat laboral.

Per a les incorporacions realitzades entre l'1 de juliol de 2023 i l'1 de juliol de 2024, tots dos inclusivament.

a) Menors de 30.
b) Majors de 45.
c) De llarga durada.
d) Perceptors de Pagament únic.
e) Dones durant els 24 mesos següents al part.
f) Persones amb diversitat funcional.
g) Exclusió Social.
h) *Treballadors temporals que passen a socis.

Col•lectius a), b), c) i d)
Homes: 8.000 €
Dones: 10.000 €
Col•lectiu e): 10.000 €
Col•lectiu f): 12.000 €
Col•lectiu g): 12.000 €
Col•lectiu h)
Homes: 6.000 €
Dones: 7.500 €

Les anteriors quanties corresponen a jornada completa. Hi ha ajuda proporcional per jornada parcial de 20 o més hores.

Del 17 de maig a l'1 de juliol del 2024, inclós.

 

ASISTÈNCIA TÈCNICA (ESEAST)

Beneficiaris Objecte de l'Ayuda Requisits de les Actuacions Import de l'Ayuda Termini de sol•licitud
Cooperatives i Societats Laborals.

a) Contractació de directors i gerents.
b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres anàlegs.
c) Informes econòmics i auditories no obligatoris.
d) Assessorament no habitual.

 • Fins al 50% del cost amb límit de 20.000 €.
   
 • No se concediran més de 2 assistències per un import global del quíntuple del capital social.

Del 17 al 31 de maig del 2024, inclós.

 

INVERSIÓ (ESEMDI) (ESEMOB)

Beneficiaris Objecte de l'Ayuda Requisits de les Actuacions Import de l'Ayuda Termini de sol•licitud

Cooperatives, Societats Laborals i empreses d'inserció.

Inversió mínima 2.000€:

- Inversió en actius fixes nous.

- Inversió en bens usats, només per als casos d’ERES o jubilació d’empresari individual o procedents d’empresa en crisi.

(ESEMDI)

 • Terrenys.
 • Edificis ja construïts.
 • Inmovilitzat TICS.
 • Equips per a la producció: maquinària, ferramentes o utillatge.
 • Mobiliari (empreses de determinats CNAE).
 • Vehícles industrials.
 • Adquisició actius fixos (ERE o procedent de jubilació o empresa en crisi).

(ESEMDI)

 • Obres de construcció, millora, condicionament, reformes i instal•lacions tècniques en immobles (complint uns certs requisits).
 • Fins al 50% del cost d'adquisició exlosos impostos.
 • 30% en immobles.
 • 10% en terrenys.

Límits per ocupació 36 mesos anteriores: 15.000 € per cada nou lloc de treball corresponent a socis i 5.000 € per cada treballador indefinit no soci (sempre que els contractes siguen de data anterior en 3 mesos o més a la data de sol•licitud).

Del 17 al 31 de maig del 2024, inclós.

 

CREACIÓ NOVA EMPRESA (ESCREA)

Beneficiaris Objecte de l'Ayuda Requisits de les Actuacions Import de l'Ayuda Termini de sol•licitud

Noves Cooperatives i Societats Laborals que s'hagen constituït durant el 2n semestre de 2023 o en 2024 amb anterioritat a la presentació de la sol•licitud.

Gastos Notaría; Registros; permisos e Informes apertura local o establecimiento.

Gastos asesoría y gestoría.

Cuotas iniciales de alta de suministros.

Al menys 2 socis treballadors incorporats efectivament al treball.

(Fins 4.000 € o, en cas de beneficiaries de 4 o més socis, fins 6.000 €).

(Les despeses d'assessoria i gestoria i les quotes inicials de subministrament fins a 600 € cada concepte).

Del 17 de maig a l'1 de juliol del 2024, inclós.

 

Normativa:

Accés als procediments de tramitació d'aquestes ajudes. (Pendent d'obertura)

És subvencionable l'IVA NO RECUPERABLE.

Totes les ajudes s'acullen al Reglament de minimis.


 
Vols que t'assessorem?
Contacta amb nosaltres a través del nostre Servei gratuït d'Atenció a Emprenedors a les tres províncies.

 

Ajudes

FEVECTA facebook FEVECTA linkedin FEVECTA X FEVECTA youtube FEVECTA tiktok FEVECTA instagram
Fedérate
FEVECTA, Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat

VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop

CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop

XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop

AVIS LEGAL

Esta pàgina ha rebut
finançament de:
Consellería de Educación, Universidades y Empleo